Zasiłek pogrzebowy

12 czerwca 2016

had507

Wypłacają oddziały ZUS i KRUS. Zasiłek ten przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego,
  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • osoby, która pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  • oraz członka rodziny ubezpieczonego lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje rodzinie zmarłego w wysokości 4000 zł.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie, w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Członkowie rodziny to:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (również w ramach rodziny zastępczej),
  • wnuki i rodzeństwo,
  • małżonek (wdowa i wdowiec),
  • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

W przypadku kompleksowej obsługi przez zakład pogrzebowy, procedura może być bezgotówkowa.

Zasiłek przysługuje także innym osobom, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.